Huurvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Conditie van het voertuig, reparaties, middelen

1.1. De huurder dient het voertuig bij ter beschikkingstelling daarvan te inspecteren. De huurder wordt geacht het voertuig onbeschadigd te hebben ontvangen, tenzij huurder bij de inontvangstneming van het voertuig schriftelijk kenbare afwijkingen of defecten heeft aangegeven. De huurder zal het voertuig met speciale zorg en als een goed huurder behandelen en zal voldoen aan alle relevante regelgeving en technische vereisten voor het gebruik, in het bijzonder regelmatige inspectie van een voldoende motoroliepeil en andere vloeistoffen en bandenspanning, en zal erop toezien wanneer onderhoud nodig is, en zal regelmatig controleren of het voertuig in een rijklare toestand verkeert en het voertuig goed vergrendelen. Er mag over het algemeen niet gerookt worden in de voertuigen van de verhuurder.

1.2. Indien tijdens de huurperiode een reparatie aan de kilometerteller, een reparatie die te maken heeft met het operationele onderhoud of de verkeersveiligheid van het voertuig of een voorgeschreven inspectie noodzakelijk is, kan de huurder een garage daartoe opdracht geven bij een geschatte hoogte van reparatiekosten tot 100 euro.

1.3. De huurder zal het voertuig met een volle brandstoftank ontvangen. In ruil daarvoor levert de huurder het voertuig bij de beëindiging van de huurovereenkomst in met een volledig gevulde brandstoftank. Als het voertuig niet teruggebracht wordt met een volle tank, zal de verhuurder de huurder de kosten van het voltanken van het voertuig in rekening brengen, waaronder de kosten voor brandstof en service in overeenstemming met de bij het huren overeengekomen geldende tarieven, tenzij de huurder kan aantonen dat er geen of lagere kosten voor het tanken werden gemaakt. De geldende tarieven zijn beschikbaar bij Auto Spijker.

1.4. Voor huurovereenkomsten met een looptijd van meer dan 27 dagen draagt de huurder de kosten tot een maximum van 8% van de respectievelijke maandelijkse huurprijs (netto) voor de aanschaf van navulvloeistoffen (in het bijzonder motorolie, ruitenwisservloeistof en antivries), voor het geval het bijvullen van deze vloeistoffen noodzakelijk is tijdens de huurperiode.

 

2. Reserveringen

2.1. Binnenlandse en internationale reserveringen zijn slechts bindend voor prijsgroepen, niet voor voertuigtypes of -modellen. Als de huurder het voertuig uiterlijk een uur na de afgesproken tijd niet heeft opgehaald, is de reservering niet meer geldig.

2.2. De boeking kan voor het begin van de huur schriftelijk of online worden geannuleerd. Bij annulering wordt het voorschotterugbetaald, met uitzondering van de annuleringskosten ter hoogte van de huurprijs van maximaal 3 dagen (inclusief extra’sen toeslagen). Het deel van de vooruitbetaalde huur, dat meer is dan de huurprijs voor drie dagen incl. eventueel geboekteextra’s en bijdragen, zal binnen tien werkdagen na de annulering worden terugbetaald. Annuleringen kunnen schriftelijk gedaan worden en moeten gericht zijn aan: Auto Spijker B.V.,  Slootdijk 9, 3632AM Loenen aan de Vecht. Tel: +31 (0)294-231442, e-mail: info@autospijker.nl.

2.3 Wanneer de huurder het voertuig niet afhaalt binnen een uur van het afgesproken tijdstip, vervalt de reservering en wordthet reeds betaalde bedrag ingehouden.

3. Documenten die nodig zijn voor het ophalen van het voertuig, bevoegde bestuurders, toegestaan gebruik, reizen naar het buitenland

3.1. De huurder moet bij het beschikbaar stellen van het voertuig een in Nederland geldig rijbewijs dat vereist is voor hetbesturen van het voertuig, een geldig betaalmiddel, evenals een identiteitskaart of paspoort laten zien. Indien dehuurder deze documenten niet kan overleggen bij het overhandigen van het voertuig, zal de verhuurder dehuurovereenkomst annuleren; aanspraken van de huurder wegens niet-nakoming zijn dit geval uitgesloten. Daarnaastgelden voor bepaalde categorieën voertuigen beperkingen met betrekking tot leeftijd (voor bestuurders onder de 25 jaargeldt een toeslag) en / of de duur van het bezit van het rijbewijs. De voorwaarden met betrekking tot leeftijd en het rijbewijskunnen voorafgaand aan de reservering ingezien worden op de website van Auto Spijker en kunnentelefonisch opgevraagd worden.

3.2. Het voertuig mag alleen door de huurder of – bij zakelijke klanten – door de in de huurovereenkomst opgegeven bestuurderbestuurd worden. Als het voertuig bestuurd wordt door andere personen, dan de hierboven genoemde persoon, zal er voorelke extra bestuurder een toeslag in rekening gebracht worden. U kunt de geldende toeslagen voorafgaand aan dereservering inzien op de website van Auto Spijker en u kunt ze telefonisch opvragen. Bij het ophalen van hetvoertuig moet het geldige rijbewijs van eventuele extra bestuurders overgelegd worden.

3.3. Zakelijke klanten moeten zelf controleren of de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs dat geldig is in Nederland. Zijmoeten hiertoe alle tot hun beschikking staande mogelijkheden benutten en de noodzakelijke informatie inwinnen.

3.4. Indien onder de huurovereenkomst een andere bestuurder dan huurder is toegestaan, zorgt huurder dat de bestuurderbevoegd en in staat is om het voertuig te besturen. Huurder zal de bestuurder de verplichtingen uit deze huurovereenkomstopleggen en zorgen dat bestuurder deze nakomt. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van debestuurder. Handelingen van andere bestuurders dan huurder worden beschouwd als handelingen van en toegerekend aanhuurder zelf en komen voor risico van huurder

3.5. Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt op de openbare weg, maar niet voor rijlessen. Het voertuig mag in ieder gevalniet worden gebruikt:• voor motorsport doeleinden, in het bijzonder race-evenementen, die afhankelijk zijn van het bereiken van een topsnelheid, of de daarbij behorende testritten,• voor voertuigtests of veiligheidstrainingen,• voor commercieel personenvervoer,• voor verhuur aan anderen,• om misdaden te plegen, zelfs indien deze alleen strafbaar zijn volgens de plaatselijke wet,• voor het vervoer van brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen.

3.6. De huurder is verplicht vrachtgoederen goed te verzekeren.

3.7. Afhankelijk van de voertuigcategorie is het gebruik van de huurvoertuigen in het buitenland verboden voor bepaalde landen.Een lijst met de landen waarin de respectievelijke voertuigcategorieën niet gebruikt mogen worden, kan voorafgaand aan de reservering ingezien worden. Huurder zal het voertuig in deze landen niet gebruiken.

3.8. Schending of het niet nakomen van een van de bepalingen van de voorgaande leden 1, 2, 3, 5 of 7 geeft Auto Spijker het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of zich terug te trekken uit de huurovereenkomst. De huurder kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadeclaims. Het recht van Auto Spijker op schadevergoeding, dat ontstaat door de schending van een bepaling van de voorgaande leden 1, 2, 3, 5 of 7, blijft onaangetast.

 

4. Huurprijs

4.1. De huurprijs is opgebouwd uit een basishuurprijs, speciale diensten en eventuele toeslagen. Speciale dienstenomvatten kosten voor het tanken en brandstof, servicetoeslagen, accessoires / extra’s zoals kinderzitjes, sneeuwkettingen, GPS, enz., aflever- en ophaalkosten. Een eventuele toeslag en vergoedingen voor speciale diensten worden in rekening gebracht bovenop de basishuurprijs. Speciale tarieven en kortingen zijn alleen van toepassing in geval van tijdige betaling.

4.2. Voor het afleveren en ophalen worden de overeengekomen aflever- en ophaalkosten en de kosten voor het tanken en debrandstof in rekening gebracht, in overeenstemming met de op het moment van huren geldige prijslijst. De toepasselijkeprijslijst is verkrijgbaar bij Auto Spijker.

 

5. Opeisbaarheid, betalingsvoorwaarden, waarborgsommen (borg), onmiddellijke ontbinding wegens te late betalingen, bescherming bij persoonlijke ongelukken

5.1. De huurprijs (excl. overige overeengekomen kosten, bijvoorbeeld eigen risico, kosten voor beperking van het risico,Afleverkosten enz.) plus de wettelijk vastgestelde btw moeten in beginsel voor de overeengekomen huurperiode volledig betaald worden, er vindt bijvoorbeeld geen terugbetaling plaats bij te laat ophalen van het voertuig of het eerder terugbrengen. De huurprijs dient aan het begin van de huurperiode betaald te. Indien de overeengekomen huurperiode langer is dan 28 dagen, dan moet de huur in termijnen van 28 dagen en aan het begin van elke termijn worden betaald.

5.2.  De huurder is verplicht om aan het begin van de huurperiode voor de uitoefening van zijn verplichtingen een geldsom alsborg te stellen ter hoogte van het bedrag welke is overeengekomen op de huurovereenkomst. Indien de overeengekomen huurperiode langer is dan 28 dagen, dan bedraagt de borg echter hoogstens hetdrievoudige van de overeengekomen huur voor een periode van 28. De verhuurder is niet verplicht om de borg gescheiden van zijn vermogen te bewaren. Er wordt geen rente betaald over de borg. De verhuurder kan de aanspraak op de betaling van een borg ook langere tijd na het begin van de huurovereenkomst doen gelden.

5.3. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de huur, andere overeengekomen kosten en de zekerheidsstelling (borg) direct inrekening gebracht op de huurder welke contant of per pin kan worden voldaan.

5.4. Indien de huurder te laat is met het betalen van de huur of overige betalingen, dan heeft de verhuurder het recht om dehuurovereenkomst en alle overige huurovereenkomsten met de huurder ook zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijkte beëindigen. Indien de overeengekomen huurperiode langer is dan 28 dagen en de huurder volledig of in een ietverwaarloosbare mate in gebreke geraakt met de betaling van de huur voor de periode in kwestie, dan is de verhuurder gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de huurovereenkomst en alle overige huurovereenkomsten met de huurder onmiddellijk te beëindigen.

6. Verzekering

6.1. De verzekering voor het gehuurde voertuig betreft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met een maximale dekking bij letselschade van 5,6 mln. euro en zaakschade van 2,5 mln. euro en is beperkt tot Europa.

6.2. Het gebruik van voertuigen in strijd met de huurovereenkomst, zoals gebruik voor het vervoer van gevaarlijke stoffen waarvoor een vergunning vereist is volgens de geldende regelgeving, gebruik buiten de in de huurovereenkomst toegestane gebieden of gebruik anders dan waarvoor het voertuig is bestemd, is uitgesloten van de verzekering.

7. Ongevallen, diefstal, aanmeldingsplicht, plichten

7.1. Na een ongeval, diefstal, brand, wildschade of andere schade dient de huurder of de bestuurder onmiddellijk de politie op dehoogte te stellen en in te schakelen; wanneer de politie telefonisch niet bereikbaar is dient u in het bijzonder de schade temelden bij het dichtstbijzijnde politiebureau. Dit geldt ook indien het huurvoertuig licht beschadigd werd en ook ingeval hetongeval te wijten is aan de bestuurder en zonder betrokkenheid van derden.

7.2. Als er schade aan het voertuig ontstaat tijdens de huurperiode is de huurder verplicht de verhuurder onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van alle details van het ongeval, dat leidde tot schade aan het voertuig. De huurder moet het ongevallenformulier, dat bijgevoegd is bij de voertuigpapieren, zorgvuldig en naar waarheid invullen. Bovendien kan hetformulier op elk gewenst moment telefonisch aangevraagd worden en het is beschikbaar op de website van de verhuurder.Huurder zal zich onthouden van iedere vorm van erkenning van schuld.

7.3. De huurder of de bestuurder moet alle maatregelen nemen die nuttig en bevorderlijk zijn voor de opheldering van hetschadevoorval. Dit houdt in het bijzonder in dat zij de vragen van de verhuurder over de omstandigheden van hetschadevoorval naar waarheid en volledig moeten beantwoorden en de plek van het ongeval niet mogen verlaten alvorens devereiste en de in het bijzonder voor de verhuurder ter beoordeling van het schadevoorval belangrijke bevindingenvastgesteld kunnen worden, resp. zonder het de verhuurder onmogelijk te maken deze vast te stellen.

8. Aansprakelijkheid van de verhuurder

8.1. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder, zijn vertegenwoordigers en zijn agenten, is beperkt tot de directe schade en tot schade die het gevolg is van de opzet of grove schuld van het management van verhuurder. Andere aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid voor schade door dood of persoonlijk letsel, of schade veroorzaakt door werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers van verhuurder is uitgesloten. Onder directe schade wordt in ieder geval niet begrepen gemiste omzet of winst.

Alleen indien en voor zover de voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet wordt toegestaan, is deaansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de directe schade van hoogstens het bedrag van de huurovereenkomst inde maand waarin en in verband waarmee het schadegeval zich voordeed.

Alleen indien en voor zover de voorgaande uitsluiting van aansprakelijkheid rechtens niet wordt toegestaan, is deaansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot de directe schade van hoogstens het bedrag (exclusief btw) dat door zijnverzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd. Op verzoek wordt informatie verschaft over de inhoud van depolisvoorwaarden.

8.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de zaken die worden achtergelaten bij teruggave aan de verhuurvestiging; dit geldtniet in geval van opzet of grove schuld van de verhuurder of zijn leidinggevenden.

9. Aansprakelijkheid van de huurder

9.1. Bij schade aan het voertuig, verlies van het voertuig of niet inachtneming van enige bepaling van het huurcontract, is dehuurder in beginstel aansprakelijk in overeenstemming met de algemene aansprakelijkheidsregels. In het bijzonder moet dehuurder het voertuig terugbrengen in de toestand waarin hij deze ontving. Huurder is aansprakelijk voor alle schade dieverhuurder lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijzeverband houdt met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

9.2. Alle door verhuurder verhuurde voertuigen zijn standaard WA verzekerd. Ter beperking van het resterende aansprakelijkheidsrisico van huurder kan huurder aanvullend aansprakelijkheid voor schade afkopen vanaf een overeen tekomen eigen risico. De hoogte van het eigen risico per  schadegeval wordt in de huurovereenkomst overeengekomen. Een overzicht en de details van de WA-verzekering en deze aanvullende diensten ter beperking van het aansprakelijkheidsrisico van verhuurder kunnen worden ingezien en liggen bij verhuurder ter inzage en zullen op eerste verzoek van de huurder kosteloos worden toegezonden. Deze dekkingen gelden alleen indien huurder voldoet aan alle overeengekomen bepalingen en voorwaarden.

9.3. De huurder is onbeperkt aansprakelijk voor schendingen van verkeers- en administratieve voorschriften, sancties, boetes enandere gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van het voertuig, waaronder schendingen van regelgevingalsook voor alle schade aan eigendommen veroorzaakt door de huurder of een derde aan wie de huurder het voertuig heefttoevertrouwd. De huurder vrijwaart de verhuurder en stelt hem op zijn eerste verzoek schadeloos voor alle boetes enbekeuringen, vergoedingen en andere kosten, die autoriteiten of andere instanties in dit verband opleggen aan deverhuurder. Ter compensatie van de administratieve lasten die voor de verhuurder ontstaan voor de verwerking hiervan zalde huurder administratiekosten van 18,50 euro exclusief btw per geval aan de verhuurder betalen, onverminderd de overigerechten van de verhuurder, waaronder het recht om verdere schadevergoeding te vorderen.

9.4. Schade aan de remmen en de aandrijving en zuivere breukschade zijn geen ongeval schade, dit geldt in het bijzonder voorschade veroorzaakt door een verschuiving van de lading; huurder is hiervoor aansprakelijk.

9.5. De huurder dient bij het gebruik van tolwegen te zorgen voor de tijdige en volledige betaling van de tolkosten.

10. Inleveren van het voertuig

10.1. De huurovereenkomst loopt af aan het einde van de overeengekomen huurperiode. Indien de huurder het gebruik van het voertuig na de overeengekomen huurperiode voortzet, wordt de huurovereenkomst niet beschouwd als verlengd. Artikel7:230 BW is niet van toepassing. Onverminderd het voorgaande blijven de verplichtingen van huurder van kracht, blijft hetvoertuig en het gebruik van het voertuig voor risico van huurder en blijft de huurder volledig aansprakelijk voor alle schadeen kosten in verband met het voertuig, tot het moment dat het voertuig weer in bezit is van verhuurder.

10.2. De huurder is verplicht om het voertuig bij verstrijken van de huurovereenkomst in te leveren bij de verhuurder op deafgesproken plaats en, tenzij anders is overeengekomen, tijdens de normale kantooruren die in de bedrijfsruimten van deverhuurder aangegeven zijn.

10.3. Speciale tarieven gelden uitsluitend voor de aangeboden periode en gaan ervan uit dat de volledige overeenkomenhuurperiode volbracht wordt. Bij het overschrijden of onderschrijden van de overeengekomen huurperiode geldt voor de gehele huurperiode niet het speciale tarief, maar het reguliere tarief.

10.4. In geval van schending van de inleverplicht zijn meerdere huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld van degezamenlijke schuldenaars.

10.5. Indien de huurder het voertuig – zelfs buiten toerekenbaarheid aan hem – bij het verstrijken van de overeengekomen huurperiode niet aan deverhuurder teruggeeft, heeft de verhuurder het recht om het voertuig terug te nemen endaarenboven betaling te vorderen een bedrag van minimaal de vooraf overeengekomen huurprijs als compensatie voor hetgebruik van het voertuig voor de duur van het uitblijven van teruggave, onverminderd de overige rechten van de verhuurder,waaronder het recht op schadevergoeding.

11. Opzegging

11.1. De partijen hebben het recht om de huurovereenkomst overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beëindigen. Deverhuurder kan de huurovereenkomst daarnaast onmiddellijk ontbinden om gewichtige redenen.

Het volgende geldt in ieder geval als gewichtige reden:

 • Verslechtering van de financiële omstandigheden van de huurder,
 • De gerechtvaardigde twijfel bij verhuurder dat huurder de huurprijs niet zal betalen
 • Niet-uitbetaalde incasso’s / bankcheques,
 • Tegen de huurder gerichte handhavingsmaatregelen,
 • Gebrekkig onderhoud van het voertuig,
 • Oneigenlijk en onrechtmatig gebruik,
 • Minachting voor de regels voor het gebruik van motorvoertuigen in het wegvervoer,
 • De onaanvaardbaarheid van de voortzetting van de huurovereenkomst, bijvoorbeeld als gevolg van een hoogschadepercentage.

11.2. Als er meerdere huurovereenkomsten tussen de verhuurder en de huurder bestaan en de verhuurder het recht heeft om eenhuurovereenkomst te ontbinden, dan kan hij de andere huurovereenkomsten eveneens onmiddellijk ontbinden in het geval dat de voortzetting van de andere huurcontracten niet acceptabel is, omdat de huurder te kwader trouw handelt.
Dit is onder meer het geval als de huurder:

 • Een huurvoertuig opzettelijk beschadigt;
 • Opzettelijk schade, die aan het huurvoertuig is ontstaan, verzwijgt of deze schade probeert te verbergen;
 • De verhuurder opzettelijk schade toebrengt;
 • Met betaling van de huur van in totaal ten minste één week huur meer dan vijf bankwerkdagen in gebreke is;
 • Een huurvoertuig gebruikt voor of bij het opzettelijk begaan van strafbare feiten.

11.3. Indien de verhuurder een huurovereenkomst beëindigt, is de huurder verplicht om het voertuig met inbegrip van devoertuigdocumenten, alle accessoires en alle autosleutels onmiddellijk in te leveren bij de verhuurder.

11.4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of kosten van huurder of een bestuurder als gevolg van beëindiging, opzeggingof ontbinding van de huurovereenkomst.

11.5. Iedere opzegging, beëindiging of ontbinding van de huurovereenkomst(en) door de verhuurder, laat zijn overige rechten, waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet.

12. Auto Spijker Rental Service

12.1. De huurder aanvaardt bij het gebruik van de Auto Spijker Rental Service het huuraanbod middels afdruk van een overeenkomstighuurcontract, evenals met het overhandigen van de autosleutel, aan de Auto Spijker balie.

12.2. De huurder erkent bij de ingebruikneming van de Auto Spijker Rental Service de huurovereenkomst, die hij ontvangt bij elke verhuur, als bindend, zelfs zonder handtekening.

12.3. De huurder verzekert uitdrukkelijk dat hij bij het afsluiten van de overeenkomst beschikt over een geldig rijbewijs. Hij isverplicht om de verhuurder te informeren over eventuele wijzigingen inzake zijn rijbevoegdheid, zijn adres en de in dehoofdovereenkomst aangegeven creditcard voor het afsluiten van een vervolghuurovereenkomst.

13. Gegevensbescherming

13.1. Auto Spijker B.V. is de verantwoordelijke instantie voor de toepassing van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Depersoonlijke gegevens van de huurder / bestuurder worden door Auto Spijker voor verhuur verzameld, verwerkt en gebruikt voor het opstellen, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst, en het doen van aangifte bij het vermoeden van verduistering of diefstal. Gebruik voor reclamedoeleinden gebeurt uitsluitend ten behoeve van zelfpromotie (inclusief aanbevelingen). Overdracht aan overige derden gebeurt uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is voor het doen van aangifte bij de politie of voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan de  creditcardmaatschappij van de huurder ten behoeve van de facturering en voor het geval van het bepaalde in de leden I.3.en I.5. aan de juiste autoriteiten of instellingen ten behoeve van directe verwerking van dergelijke vergoedingen, kosten ofboetes. Elk ander gebruik vereist wettelijke toestemming of instemming.

13.2. Verwijzing in overeenstemming met artikel 41 sub 3 en 4 van de Wet bescherming persoonsgegevens: De huurder/ bestuurder kan op elk moment bezwaar maken tegen het verwerken of het gebruik van zijn gegevens ten behoevevan reclame of marktonderzoek. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Auto Spijker B.V., onder vermelding van: Algemene Huurvoorwaarden Bezwaar gebruik persoonsgegevens, per e-mail naar info@autospijker.nl.

13.3. De huurder / bestuurder heeft ook het recht op inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens door Auto Spijker. Als daartoe aanleiding bestaat, heeft hij ook het recht op correctie of verwijdering van die persoonsgegevens. Verzoeken hiervoorkunnen met gebruikmaking van bovenstaande contactgegevens naar Auto Spijker B.V. worden gestuurd, onder vermelding van:Verzoek persoonsgegevens.

13.4. Met bepaalde auto’s worden relatief vaak strafbare feiten gepleegd, zoals diefstal. Om Auto Spijker en haar klanten hiertegen te beschermen, heeft Auto Spijker in dergelijke auto’s een systeem geplaatst waarmee de locatie van de auto kan worden bepaald. Het gaat voornamelijk om auto’s van de hogere categorie. Auto Spijker zal van dat systeem gebruik maken en de locatie van de auto bepalen indien zij op grond van de feiten enomstandigheden de verwachting heeft dat een strafbaar feit wordt gepleegd.14. Algemene bepalingen14.1.. De verrekening met vorderingen van de verhuurder is uitsluitend mogelijk met onbetwiste of rechtsgeldig vastgesteldevorderingen van de huurder of een bevoegde bestuurder.

14.2. Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling nietig of om een andere reden niet geldig is, dan blijven de overigebepalingen of het wel geldige gedeelte van een bepaling onverminderd van kracht. In plaats van het niet geldige gedeeltezullen partijen een geldige (deel)bepaling stellen die zo dicht mogelijk de strekking van het niet geldige gedeelte benadert.

14.3. Alle rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst worden verleend ten bate en ten laste van de huurder.
14.4. Voor zaken die niet geregeld zijn in deze overeenkomst worden de toepasselijke wettelijke bepalingen toegepast. Dit geldt ook voor onduidelijkheden die voortvloeien uit deze overeenkomst.

15. Bevoegde rechterlijke instantie, schriftelijke vorm

15.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. De bevoegde rechter is de rechter te Amsterdam, tenzij de huurder een consument is in welk geval de door de wetaangewezen rechter bevoegd is.